قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

نمونه قرارداد فروش خودرو - قیمت قطعی

نمونه قرارداد پیش فروش خودرو - قیمت غیرقطعی

میخواهم زودتر از همه از جدیدترین شرایط فروش مطلع شوم!